WhatsApp No.: +91 9423880004

Helpline No.: 100

Solapur City Police Family


Faujdar Chawdi Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
1 PN/24 Akole Vishal Dnyaneshwar 7028032414 11/06/1976
2 PC/1415 Arkal Mahesh Arjun 9823070890 10/03/1975
3 PN/413 Attar Rashid Ladleso 9822807567 01/06/1968
4 PC/1308 Aware Rahul Maruti 8888357999 22/06/1966
5 PC/489 Bachawar Ram Lalayya 8888847405 12/01/1961
6 HC/724 Bankar Maruti Haribhau 9923239724 01/06/1972
7 PN/72 Bhise Sachim Ram 8421755511 29/10/1986
8 PN/1180 Bhoi Jaysing Gulchand 9765645680 01/06/1958
9 ASI Bhosale Anil Vishwanath 9823095525 26/07/1968
10 PN/1181 BhosAle Sandip Pralhad 9850962608 01/06/1968
11 PN/836 Bhogashetti Nitin Baburav 8888233933 23/09/1980
12 PN/243 Bhurle Dattatraya Shivram 9823618243 11/04/1984
13 PC/1413 Bugad Shailesh Ashok 9552521413 10/05/1986
14 PC/494 Chavan Kamlakar Dhanu 7507280079 01/06/1962
15 PN/497 Chavan Rajesh Hanmantrao 9881497617 12/09/1962
16 WHC/771 Chavan Sheetal Sham 7385711443 01/06/1960
17 WPN/348 Chavan Varsha David 9850235351 01/06/1983
18 HC/931 Chendake Naganath Ramkrishna 9595734007 07/01/1971
19 HC/547 Chincholikar S.Sidhappa 8605713134 02/02/1986
20 WPN/803 Darveshi Mjajbi Gulab 8888824197 28/09/1987
21 PC/1183 Darade Mahesh Kalidas 9552558907 11/08/1987
22 PN/351 Deshpande Manoj Venktesh 9604054351 06/11/1979
23 PC/1661 Dharme Sandip Sugriv 9604990399 01/06/1962
24 PC/1392 Dhaware Rohan Prakash 9823145030 27/09/1970
25 WPC/375 Dube Annapurna Mohansing 8888876375 01/06/1969
26 PN/558 Gaikwad Balabhim Shankar 9265852051 01/06/1964
27 PC/1667 Gaikwad Balaji Arun 8888824243 23/10/1969
28 HC/658 Gaikwad C. Sambhaji 9890384548 01/06/1978
29 PC/1611 Gaikwad Nitin Prabhakar 8805023278 28/06/1988
30 PC/1095 Gawade Sudhir Mahadev 8108211466 20/09/1984
31 HC/908 Gawali Suresh Pandurang 9096697080 20/10/1981
32 PC/1657 Ghogare Nilesh Maruti 9850981657 20/05/1971
33 PC/1463 Gholave Appasahab Shahuraj 8805934500 07/06/1967
34 PC/1508 Ghuge S T 9552003293 15/05/1989
35 HC/528 Jadhav Anil Sitaram 8605365365 06/08/1985
36 ASI Jadhav Pandit Sakharam 9923800643 08/08/1978
37 PC/1639 Jadhav Ramkrushna Namdeo 8975610206 01/06/1966
38 HC/1008 Jadhav Shamrav Pandurang 9823770100 15/07/1975
39 PC/1637 Jadhav Vishal Arun 9552556851 01/06/1984
40 PN/388 Jadhavar Fulchand Haridas 9922941079 26/03/1982
41 HC/1011 Jahagirdar M. Ibraheem 9823415123 05/11/1986
42 PC/628 Jamadar Suresh Iresha 9923331212 25/06/1958
43 PN/1182 Jirange Pravin Maruti 9552623827 01/06/1960
44 WPN/886 Joshi Vaishali Balvant 9823292886 27/03/1987
45 PN/782 Jondhale Nishikant Nagnath 9011073782 01/06/1987
46 HC/665 Jagzap Goutam Sidram 9960213675 19/01/1968
47 PN/192 Gholave Satish Dattatray 9850663199 02/06/1984
48 PN/1296 Gopale Sudhir Prabhakar 7775990297 01/06/1965
49 WPN/663 Kale Vidyarani Bhalachandra 8888265526 01/06/1965
50 PC/1440 Kale Sukdev Mohan 8855954131 18/06/1981
51 PN/808 Kadam Pradip Vasantrav 9850499758 01/06/1987
52 PN/1158 Kambale Dasharat Ananda 9823616158 10/01/1964
53 PC/1646 Kambale Sunil Sambhaji 9552513845 16/03/1988
54 PC/743 Kate Satish Tanaji 7038871567 04/12/1989
55 PN/193 Khade Rajendra Babasaheb 9850040433 01/06/1959
56 PN/1292 Kapure Sunil Bhanudas 7028251292 23/05/1988
57 HC/906 Kirdak Dilip Nivrutti 9822665729 29/11/1971
58 WPN/909 Kore Vaishali Ramchandra 9146899817 20/08/1986
59 PN/279 Kudale Raju Saudagar 9765222421 01/06/1973
60 WPC/1330 Kumbhar Ananda Madhukar 9049924799 28/01/1988
61 PC/1616 Lambture Parshuram Nagnath 8805125840 10/09/1982
62 PN/328 Lohar Prakash Vitthal 9765224905 01/06/1962
63 PC/333 Lohar Shivanand Gurunath 9923788689 01/05/1969
64 PN/978 Lokhande Ashok Nagnath 9623978978 12/05/1974
65 HC/518 Mane Gorakh Sadhu 9881127187 07/11/1986
66 PC/1319 Mane Satish Ramchandra 9881201999 08/04/1987
67 PN/1176 Manohar Rahul Navnath 8888448884 16/03/1985
68 HC/460 Madavali Omprakash Manik 8623853166 01/06/1982
69 PC/1852 Malabade N S 9096297597 01/02/1968
70 WPC/1323 Mulla Hasinabanu Fardin 9881376564 01/06/1970
71 PC/1020 Mutakule Sagar Dattatray 9881102007 24/04/1977
72 PN/272 Mule Shankar Laxman 9823875652 19/01/1980
73 PC/32 Mudgal Raju Ramlal   26/10/1975
74 PC/1566 Mandrupkar S S 9657794003 01/06/1975
75 WPC/960 Narale Shubhangi Baburao 7083901960 01/06/1963
76 PC/1469 Narayankar Dattatraya Vinayak 9922921469 06/06/1966
77 PC/170 Navadkar Sandip Dinkar 9552559170 12/05/1959
78 HC/204 Nagane Dattatray Baburav 8888895252 04/09/1978
79 PN/30 Nirde Bhagwat Somnath 9604129229 06/06/1987
80 PN/381 Parde Subhash Chaturbhuj 9623448381 27/10/1982
81 WPN/832 Patel Khutejabi Haleem 8007861832 01/06/1969
82 ASI Patel Sahajahan Musa 9823121504 15/11/1964
83 PN/507 Patel T M 8805013507 11/06/1976
84 PC/1424 Pathan Ifran Ilahikhan 9850912389 10/03/1975
85 WPN/874 Patre Papitadevi Prabhakar 8855800396 01/06/1968
86 PC/98 Pawar Abhijit Balaso 9922999532 22/06/1966
87 WPN/672 Pawar Sunita Vijay 9823227672 12/01/1961
88 WPC/1356 Pawar Vanita Dagadu 9049936308 01/06/1972
89 PN/215 Palkar Santos Vishnu 9823182007 29/10/1986
90 HC/1145 Pol Hindurao Ambadas 9823931145 01/06/1958
91 ASI Palve Ram Mallikarjun 9850181054 26/07/1968
92 PC/1447 RAJPUT VINOD BHARATSING 9623325325 01/06/1968
93 ASI Rathod Krushnakumar Vithalrao 8007997886 23/09/1980
94 ASI Rathod S N 9881727296 11/04/1984
95 PN/269 Rathod M G 9156964949 10/05/1986
96 PN/60 Sakhare Yashwant Sadashiv 9823416002 01/06/1962
97 PC/1565 Sarwade Dadasaheb Harikant 9545235555 12/09/1962
98 PC/1379 Sathe Bapu Manik 9552561379 01/06/1960
99 PC/1668 Swant Hanumant Vitthal 8805989818 01/06/1983
100 PN/334 Savant Yogesh Yashawant 9850967025 07/01/1971
101 PC/1564 Shelake Gopal Mahadev 9850600864 02/02/1986
102 PN/44 Shaikh Abdul Wahab Abdul Ajij 9860523846 28/09/1987
103 HC/1169 Shaikh Altaf Nurahmed 9823737786 11/08/1987
104 HC/203 Shaikh Ayub Momhad Ibrahim 9545419338 06/11/1979
105 PN/40 Shaikh Ekabal Ibrahim 9960084857 01/06/1962
106 PN/454 Shaikh Jamil A Latif 8421525315 27/09/1970
107 WPC/1353 Shaikh Shabana Arazak 7058750494 01/06/1969
108 PN/845 Shaikh Nasroddin M 9823227845 01/06/1964
109 PC/1842 Shaikh V M 7385504743 23/10/1969
110 HC/564 Shinde Ravindra Ganpat 7350564564 01/06/1978
111 ASI Shinde Sunil Narayan 9823512141 28/06/1988
112 HC/693 Shinde Avinash Shivaji 9823076693 20/09/1984
113 PC/1370 Shivsharan Shital Ashok 9881401370 20/10/1981
114 PN/216 Sirsat Arun Tulshidas 8605229899 20/05/1971
115 PN/1170 Sorate Bharat Adinath 9545135487 07/06/1967
116 PN/410 Surwase Pratul Vasantrao 9823345345 15/05/1989
117 HC/727 Surwase Sachin Bhagwan 8888727727 06/08/1985
118 PN/1068 Sayyed S B 9765224675 08/08/1978
119 PN/1144 Tolnure Rajkumar Chanvirappa 9850281123 01/06/1966
120 PN/1116 Thorat R N 9422391156 15/07/1975
121 HC/486 Thorat Anand Shripati 8975759486 01/06/1984
122 PC/538 Thokal Mahindra Bhaskar 8108887077 26/03/1982
123 HC/563 Unhale Balasaheb Dhondiba 9923238563 05/11/1986
124 PN/1096 Utage Pirappa Revappa 9765391096 25/06/1958
125 PC/1549 Uttare Shahaji Vasant 9552003349 01/06/1960
126 PC/1316 Vibhute Vitthal Tukaram 9552511316 27/03/1987
127 WPC/1428 Vitkar Shridevi Naganath 9156910582 01/06/1987
128 PC/1337 Waghmare Malahari Hanumant 9552541337 19/01/1968
129 HC/200 Wangikar Pradeep Ambadas 8805018200 02/06/1984
130 HC/356 Walame Sunil Pandurang 8087729063 01/06/1965
131 PC/1664 Yadav Amol Vilas 8888385599 01/06/1965
132 PC/1587 Yalagi S L 9767881587 18/06/1981
133 PC/1662 BATANE PADMAKAR KISAN 9730692469 01/06/1987
134 PC/1660 KOLWALE ANIL KASHINATH 8605003552 10/01/1964
135 PC/717 DHEKALE S.BHAGWAN 9552154500 16/03/1988
136 PC/450 BARADE YOGESH NANDKUMAR 9665557566 04/12/1989
137 WPC/1678 PATHAN SHABANA SIKANDAR 9689707865 01/06/1959


Jailroad Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
ASI DILIP VASANT GAIKWAD 8805711818 01/06/1962
ASI ANIL NARAYAN LANKESHWAR 9158937509 27/09/1970
1 ASI RAJENDRA CHANDRAKANT BOROTIKAR 9891015579 01/06/1969
2 ASI PRABHAKAR VISHWANATH MULE 9403871150 01/06/1964
3 ASI ANIL NAGNATH GAIKWAD 9890086722 23/10/1969
4 ASI TUKARAM VITHAL CHAVAN 9552523120 01/06/1978
5 ASI PRAMOD SHRIDHAR KAVTEKAR 9881526779 28/06/1988
6 ASI BHAGAT RANUSING SHIVSHINGWALE 7350533533 20/09/1984
7 ASI VITHAL REVANSIDHA MOTE 8149389890 20/10/1981
8 ASI ASHOK JANARDHAN SHRIRAM 9823272288 20/05/1971
9 ASI BALAJI PANDURANG SALUNKE 9823709797 07/06/1967
10 ASI ASHOK GENAPPA PARSHETTI 9552513650 15/05/1989
11 ASI DNYADEO VITHOBA ANTKAVALAS 8380095984 06/08/1985
12 WASI KARUNA GOVIND ZUNJARE 8805754700 08/08/1978
13 ASI DIGAMBER YESHWANT MANE 7276403254 01/06/1966
14 ASI DEVIDAS LUMAN JADHAV 9975466475 15/07/1975
15 HC/696 AMBADAS VITHAL TANKSALI 9921816589 01/06/1984
16 HC/589 DEEPAK SIDHESHWAR KARATKAER 9823352882 26/03/1982
17 HC/165 MAHAMUD HUSHEN SHAIKH 9552528832 05/11/1986
18 HC/685 TAJODIN RAHIMAN SHAIKH 9921085711 25/06/1958
19 HC/478  MAHADEO ANNARAO LALSANGI 9890063974 01/06/1960
20 HC/524 SANJAY SHIVAJIRAO MANE 9881122535 27/03/1987
21 HC/598 CHANDRKANT HULGAPPA JANGAM 9823414598 01/06/1987
22 HC/49 SAJODDIN NIJAMODDIN ABAGIRAJE 8975781718 15/05/1989
23 HC/575 DATTATRAYA SAKHARAM KHARAT 9552581575 06/08/1985
24 HC/581 JAYPRAKASH CHANDRASHA KAMBLE 9673770567 08/08/1978
25 HC/239 RAMKRUSHNA RANGNATH AJGAR 9823046062 01/06/1966
26 HC/1656 BHARAT UTTAM ROKDE 9823231145 15/07/1975
27 HC/437 CHANDRAKANT SAKHARAM VIRANAK 9764756872 01/06/1984
28 HC/144 VILAS SUBHAS PAWAR 9822319144 26/03/1982
29 HC/491 DNYADEO KHANDE KOLEKAR 8888824303 05/11/1986
30 HC/1450 VITHAL BHAUSAHEB GAIKWAD 9423069452 25/06/1958
31 HC/814 MOHAN RAMBHAU KALE 9595221314 01/06/1960
32 HC/666 NAGSEN PANDURANG GAIKWAD 9823712466 01/06/1966
33 HC/522 DASHARATHA GANPAT RUPNUR 9822895666 15/07/1975
34 HC/376 APPARAO KONDIBA SATARKAR 9923777109 01/06/1984
35 HC/1120 A.RAZZAK ADAM  PYERE 9822648676 26/03/1982
36 WHC/788 SUNITA WALMIKI GHOLE 9823470788 05/11/1986
37 HC/195 NEELAM SHAMRAO MALVE 8975996999 25/06/1958
38 HC/891 TUDHAR GOVERDHAN BHOI 9175978091 01/06/1960
39 HC/83 SANJIV MANIK KALE 8805993083 27/03/1987
40 HC/587 GULCHAND RATTU PAWAR 9823354048 01/06/1987
41 HC/1023 DNYESHWAR SHANKER CHAVAN 8625810240 15/05/1989
42 HC/1277 GAJANAN LALA KALE 9822380222 06/08/1985
43 HC / 592 SHIVAJI HARISHCHANDRA CHAVAN 9156201515 08/08/1978
44 HC/642 SALIM RAHEMAN SHAIKH 8888350642 01/06/1960
45 PN/490 IMAMKASIM MAHAMADHYAT MAHEDI 9823786315 27/03/1987
46 PN/1166 GOVIND HEMCHAND RATHOD 9823245366 01/06/1987
47 PN/894 SHIVAJI SAHEBRAO LONDHE 9881385501 15/05/1989
48 PN/1089 ALTAF ALLABAKSHA SHAIKH 9823152545 06/08/1985
49 WPN/885 ANJALI SHASHIKANT PAILWAN 9923021168 08/08/1978
50 PN/930 DATTATRAYA BALIRAM BHALRAO 9822722930 01/06/1966
51 PN/977 MOHIN RAHIM MUJAWAR 9823844977 15/07/1975
52 PN/1086 ASLAM A.HUSAIN SAYYED 9823450209 20/05/1971
53 WPN/464 SANGITA JAGADISH CHANDRASHEKHAR 9823214188 07/06/1967
54 WPN/893 VARSHA PRASHANT KHADBADE 9823511893 15/05/1989
55 PN/1025 IQBAL M.ISAK SHAIKH 9850161025 06/08/1985
56 PN/29 SACHIN VISHWANATH MEHTRE 9823222005 08/08/1978
57 WPN/975 SAROJ BABURAO SHINDE 9011630312 01/06/1966
58 PN/988 JAGDISH SOMSHEKHAR HULLE 9923282821 15/07/1975
59 PN/05 SWAMIRAO VITHALRAO SONAWANE 9923198505 01/06/1984
60 WPN/801 SHAILAJA GANPAT POTDAR 9823365801 26/03/1982
61 PN/1454 ARIVAND NAGANATHA GAIKWAD 9822094102 05/11/1986
62 PN/1283 ASHOK TUKARAM SUTAR 9975174558 25/06/1958
63 PN/1035 MAHADEO GANPAT RAATHOD 9890320756 01/06/1960
64 PN/1290 SACHIN TIPPANNA GAUR 8624856142 27/03/1987
65 WPN/64 JYOTI MAHADEO YOJMANE 9823689871 01/06/1987
66 PN/1280 LUXMAN CHANDRASHEKHAR GHODKE 9552541280 15/05/1989
67 PN/ 898 DINESH DASHARATHA GAIKWAD 9960025394 06/08/1985
68 PN/1289 AKHATAR DASGIR SHAIKH 9527715715 08/08/1978
69 PN/1295 BHAGWAT NAGNATH SHINDE 8805085656 01/06/1966
70 PN/1281 RAJU GIVAN MORE 9921310032 15/07/1975
71 PN/674 ARIEF A.RAZZK JAHAGIRDAR 8087422319 01/06/1984
72 PN/1293 NAGNATHA SHIVRUDHRA WAGHMARE 9011083683 26/03/1982
73 PN/261  ROHIT RAMESH KATADHOND 9545091646 05/11/1986
74 PN/945 DATTATRAYA MAHADEO BANNE 9168554554 25/06/1958
75 PN/174 NILESH DNYADEO SALUNKE 9011415999 01/06/1960
76 PN/417 SANTOSH RAMCHANDRA CHAVAN 9850422417 01/06/1966
77 PN/1000 DEPAK GULABRAO GHADGE 9923357051 01/06/1966
78 WPN/796 AKTAR YASIN JAHAGIRDAR 8379895959 15/07/1975
79 WPN/662 VANITA AVINASH SHINDE 8805024377 01/06/1984
80 PN/271 ABHIGEET SADASHIVA KOSHTI 9881243271 26/03/1982
81 PN/892 PRAVIN PARMESHWAR CHAVAN 9922911892 05/11/1986
82 PN/ 826 SANTOSH GANPATI RATHOD 9850881203 25/06/1958
83 PN/1178 YOGESH VILAS PATIL 9657710536 01/06/1960
84 PN/275 CHETAN SHIVAJI RUPNUR 8805577900 01/06/1966
85 PN/1453 JAVED SHIKANEAR JMADAR 7058055001 15/07/1975
86 PN/1185 SACHIN HARISHCHANDRA GHUGE 7038613930 01/06/1984
87 WPN/787 JYOTI CHANNVER BETKAR 8888865787 26/03/1982
88 WPN/929 NAFISABEGUM SHIKANDAR MUJAWAR 9823080929 05/11/1986
89 PN/289 SHAILESH NAGNATH KOLI 8308123400 25/06/1958
90 PC/818 PRAKASH JAYAPPA RAJGE 9673021382 01/06/1960
91 PC/1682 RAMCHANDRA DIGAMBER POL 8605004294 27/03/1987
92 PC/1220 SACHIN BALASAHEB JAWALE 9823336336 01/06/1987
93 PC/1286  RIYAJ CHANDSO SHAIKH. 9552556858 15/05/1989
94 PC/1211 VIJAY DNYSHWAR PAWAR 9922200404 06/08/1985
95 PC/469 SATISH MANOHAR DUDHABHATE 8888133469 08/08/1978
96 PC/1208 RAHUL VAIGINATHA BORADE 9922143888 01/06/1964
97 PN/1101 ISMAILIBRAHIM BAGWAN 9028246694 23/10/1969
98 WPC/682 AFRIN KABEER SAYYED 8600575596 01/06/1978
99 PC/1341 VIJAY ARUN NISTANE 8421712348 28/06/1988
100 WPC/701 FAIMEDA ABDULRAZZAK SHAIKH 9923799701 20/09/1984
101 PC/455 RAMDAS MANOHAR BHOSALE 9594902577 20/10/1981
102 WPC/1429 TEHSEN MEHABOOB KHANAPURE 8805011429 20/05/1971
103 PC/1417 AMBADAS BALAGI GADDAM 8855802659 07/06/1967
104 PC/1421 HIDAYATULLA VAJODHIN MULANI 9765959523 15/05/1989
105 PC/1422 MOHAN RAMCHANDRA DHOBLE 8087403050 06/08/1985
106 PC/1376 KIRTIRAJ SHAHURAJ ADGALE 9158693120 08/08/1978
107 PC/1386 BHARAT SHRIPATI GAIKWAD 9623727727 01/06/1966
108 PC/1638 TUKARAM BASAVRAJ BANDICHODE 9552571638 15/07/1975
109 PC/1375 SHRIKANT DIGAMBER WAGHMARE 9850883317 01/06/1984
110 PC / 1495 SHRIRAM VITHAL PALVE 9970612511 26/03/1982
111 PC/1476 KISHOR VIJAY SHINDE 7083536069 05/11/1986
112 WPC/1434 LAXMI BHEMASHANKER  KHANAPURE 8983456736 25/06/1958
113 WPC/1412 MANJULA SAMBHAJI WAGHMODE 7588216110 01/06/1964
114 PC/530 KRISHNA SURENDRA KATAKDHOND 9867040900 23/10/1969
115 PC/1481 SANJAY DATTATRAYA GOPHANE 9689889217 01/06/1978
116 PC/1482 MALLIKARJUN GANGADHAN KOTANE 9921694690 28/06/1988
117 PC/1485 ATUL SHIVAJI ZOL 8308656599 20/09/1984
118 PC/1488 SUHAS NANDKUMAR GAIKWAD 9850981488 20/10/1981
119 PC/1490 PRASHANT SURYAKANT KSHIRSAGAR 9922931490 20/05/1971
120 PC/1506 AMOL SUNDERLAL MORE 9623312296 07/06/1967
121 PC/1511 SANTOSH VASANT GULVE 9552556857 15/05/1989
122 PC/1512 BALASAHEB POPAT KOBARNE 9552531512 06/08/1985
123 PC/1478 KISHOR RAMSING TUKKUWALE 9422471478 08/08/1978
124 PC/1505 PRAFULLA MAHADEO VAJMANE 9028905009 01/06/1966
125 PC/1480 BABASAHEB DATTATRYA JAGDALE 9552541480 15/07/1975
126 WPC/1674 MINAKSHI RAOSHAHEB PATIL 8888307595 01/06/1984
127 PC/1620 SANTOSH  BASAPPA CHANKOTI 9767031620 26/03/1982
128 PC/1670 KARAN KAMALAKAR MANE 9850030246 05/11/1986


Sadar Bazar Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
1 ASI MOHAN S BABAR 9860359696 28/06/1988
2 ASI SURYAKANT L THAKAR 9623664895 20/09/1984
3 ASI AHILIYA S (KALE) 8411899814 20/10/1981
4 ASI DAYANAND A MISAL 9822257173 20/05/1971
5 ASI AMBADAS K BANSODE 9850381925 07/06/1967
6 ASI INDRIJIT S DARADE 9823231887 15/05/1989
7 ASI RAJU M CHAVAN 9860399788 06/08/1985
8 ASI VIKRAM C JAMADAR 8888093399 08/08/1978
9 ASI SUNIL D HOMKAR 9527038449 01/06/1966
10 ASI SUDHAKAR W SURWASE 8805998403 15/07/1975
11 ASI BABU SHEBU PAWAR 9850600669 01/06/1984
12 ASI/786 SALIM CHAND JAMADAR 9850280067 26/03/1982
13 ASI A HAMID CHAND SHAIKH 8605962962 05/11/1986
14 ASI/ VIJAY S RAMPURE 9404282686 25/06/1958
15 HC/881 HANMANT G SHINDE 9623233199 01/06/1960
16 HC/1041 PAIGAMBAR H SHAIKH 9823612139 27/03/1987
17 ASI DINESH T KARDAS 9890123738 01/06/1987
18 HC/69 ANIL G GAIKWAD 9657779839 15/05/1989
19 HC/130 SUHAS R AKHADE 9823155064 06/08/1985
20 HC/571 ILAHI M SAYYED 9823868581 08/08/1978
21 HC/986 NAJAKAT A NADAF 9011575985 01/06/1966
22 HC/435 AKABAR A R SAYYED 9604352153 15/07/1975
23 HC/179 MOHAN J JADHAV 8380069069 01/06/1984
24 HC/560 MAHESH V MAHAMUNI 9923788494 26/03/1982
25 HC/553 SATISH K BHOIETE 9923102303 05/11/1986
26 HC/1017 RAJSHEKAR S KATARE 9764006806 25/06/1958
27 HC/79 BABURAV B KALE 9970257983 01/06/1960
28 HC/719 KAILAS K KAMBALE 9823779799 01/06/1966
29 HC/406 ANIL S PATKULKAR 7385787503 15/07/1975
30 HC\675 SANJAY MANOHAR MORE 9823018675 01/06/1984
31 HC/85 SUHAS M BANSODE 9765173412 26/03/1982
32 HC/55 RAMU BHIMSHA MUDDE 9892826947 05/11/1986
33 HC/969 SURESH A CHAVAN 9860064771 25/06/1958
34 HC/1117 RAFIK I MULLA 9823010217 01/06/1960
35 HC/829 UDHAV V GHODAKE 8805501555 27/03/1987
36 HC/119 BALASAHEB M CHAVAN 9405845353 01/06/1987
37 HC/765 MAHESH S SHEJERAV 9767589498 15/05/1989
38 HC/354 PRABHAKAR V PARTRE 9822990323 06/08/1985
39 HC/731 YOGARAJ S GAIKWAD 9011059908 08/08/1978
40 HC/369 SANTOSH S WAGMARE 9011028111 01/06/1960
41 HC/367 SATTU N KAMBALE 9767108398 27/03/1987
42 HC/235 KHAJAPPA B WAGMARE 9850112957 01/06/1987
43 HC/540 PANDURANG H CHATAKE 9552562540 15/05/1989
44 HC/154 GANESH A JAGTAP 9850877767 06/08/1985
45 HC/302 AUB M R SHAIKH 8888868626 08/08/1978
46 HC/584 SHARADKUMAR D BANGALE 8888824262 01/06/1966
47 HC/314 SUNIL S BHOSALE 9890193599 15/07/1975
48 HC/670 VIJAY R ZAKANE 9823444670 20/05/1971
49 HC/681 SHIVPUTRA S HARVALKAR 9881710681 07/06/1967
50 HC/519 CHANDRAKANT S JAKAPURE 9860511283 15/05/1989
51 HC/664 SHASHIKANT S SAWANT 7719014618 06/08/1985
52 HC/1123 KUMAR S SARVADE 9422647858 08/08/1978
53 PN/1103 PANDURANG S WAKADE 9823196073 01/06/1966
54 PN/899 MAYA B MALAVE 9850908899 15/07/1975
55 PN/187 SURVANA R SHINDE 9823868187 01/06/1984
56 PN/461 JAYSHREE R SURVASE 9823464461 26/03/1982
57 PN/1128 PUNDLIK B WALIKAR 9822516740 05/11/1986
58 HC/716 SUDHKAR V SARVADE 9970131659 25/06/1958
59 PN/442 SANTOSH C FUTANE 9503599699 01/06/1960
60 PN/883 MALANBI M BIRAJDAR 9923483551 27/03/1987
61 PN/760 BALAJI D POTDAR 9823761760 01/06/1987
62 PN/612 RENUKA R GANGANHALLI 9765761168 15/05/1989
63 PN/383 SHIVANAND N MENDARGI 9850611090 06/08/1985
64 PN/877 SANTOSH G DESHMUKH 9923472788 08/08/1978
65 PN/706 SANTOSH V RATHOD 9823076706 01/06/1966
66 PN/102 JANADHAN V BORADE 9823126009 15/07/1975
67 PN/1408 SUNIL GOVIND BAHIRAM 9822191408 01/06/1984
68 PN/92 AMOGSIDDHA G JAMADAR 9823962092 26/03/1982
69 PN/745 DIPAK K DOKE 9823813031 05/11/1986
70 PN/73 UTTAM DAGADU GHOLAP 9545090608 25/06/1958
71 PN/1091 SANJIVKUMAR B BHALERAV 9823180999 01/06/1960
72 PN/637 SUSHILA S NAGARGOJE 7385996739 01/06/1966
73 PN/627 VANDNA B BHISE 9881030627 01/06/1966
74 PN/649 BEGAM M YUSUF CHODHARI 8308724326 15/07/1975
75 PN/699 SANDHAYA D GAIKWAD(JADHAV) 8177838466 01/06/1984
76 PN/1072 SUBHAS K CHAVAN 7350851800 26/03/1982
77 PN/1005 M JAVED B MUJAWAR 9850811005 05/11/1986
78 PN/526 SIDRAM P GAIKWAD 9730039195 25/06/1958
79 PN/1097 JAKIR HUSEN A M SHAIKH 9823200786 01/06/1960
80 PN/711 SHALAM N A MUJAWAR 9823331166 01/06/1966
81 PN/1083 MOHAN B GAVALI 9823564155 15/07/1975
82 PN/281 VIJAY V WALAKE 9325365949 01/06/1984
83 PN/1143 VILAS D SALUKHE 8888897661 26/03/1982
84 PN/327 SUDHAKAR B TONAPE 9922217942 05/11/1986
85 PN/262 JAINODDIN M H SHAIKH 9923155256 25/06/1958
86 PN/704 DIPAK S CHAVAN 9923428412 01/06/1960
87 PN/409 PRAVIN P KARBHARI 8888409409 27/03/1987
88 PN/380 GOVIND P PAWAR 9881724380 01/06/1987
89 PN/1300 SIDARAM S UTAGI 9823440818 15/05/1989
90 PN/310 LAXMAN V KHARAT 9403771447 06/08/1985
91 PN/452 SHIVANAND M SAKHARE 8605193766 08/08/1978
92 PN/313 POPAT S BORATE 9823066313 01/06/1964
93 PN/268 BHAGWANT A BUKKANURE 9923507575 23/10/1969
94 PN/971 SHANKAR N SARWADE 9922619969 01/06/1978
95 PN/404 IMRAN BASHIR SHAIKH 9890356532 28/06/1988
96 PN/221 RAJESH K JADHAV 9881780790 20/09/1984
97 PN/1641 DHANYJAY S GARUD 8482873535 20/10/1981
98 PN/520 GURUNATH S BHANWASE 9881741520 20/05/1971
99 PN/980 DAYANAND B SAKHARE 9822432625 07/06/1967
100 D/871 VUSHALI M KANERE 9767300774 15/05/1989
101 D/182 SUREKHA S PATIL 9970986448 06/08/1985
102 D/162 SUJATA S HATTE(YADWAD) 9552707071 08/08/1978
103 D/1401 VARSHA M SABANE 8308201408 01/06/1966
104 D/1395 BHAGASHI D RAJGURU 8237779177 15/07/1975
105 D/1426 NILOFAR M TOMBOLI 9011071426 01/06/1984
106 D/1127 SURVANA A BHANGE 8975955353 26/03/1982
107 D/1352 SUBHAGI H KATKAR 9921411352 05/11/1986
108 D/1351 KAVITA V DHAYGUDE 9579440737 25/06/1958
109 D/1388 PRAMOD M KAMBALE 8308826691 01/06/1964
110 D/1346 GANESH D JADHAV 9822341346 23/10/1969
111 D/1378 RAHUL P WAGMARE 8624987509 01/06/1978
112 D/1393 SACHIN S HOTKAR 9970186953 28/06/1988
113 D/1380 BHAGVAT S MASKE 9552511780 20/09/1984
114 D/1383 BHIMRAV A INGALE 9970782261 20/10/1981
115 D/1405 TIMIR C GAIKWAD 9823012341 20/05/1971
116 D/1542 SANJAY L SALUKHE 9552525828 07/06/1967
117 D/1579 RAVI G DHENDE 9922971579 15/05/1989
118 D/1464 PRAVIN M WAJMANE 9637130679 06/08/1985
119 D/1465 AMOL UTTAM KANDE 9011070724 08/08/1978
120 D/1471 ISMIL CHODHARI 8855000494 01/06/1966
121 D/1472 SACHIN M JAVALE 8446979959 15/07/1975
122 D/1479 ABAJI B SAWALE 9881788383 01/06/1984
123 D/1516 BHAUSAHEB B SHINDE 9689312313 06/08/1985
124 D/1359 VIJAYALAXMI V SUGANDHI 9623975178 08/08/1978
125 D/1360 VASIMA S BIRAJDAR 9922438990 01/06/1966
126 D/1554 SAMADHAN BABAN KADAM 9552561554 15/07/1975
127 D/1350 ANITA BALU RATHOD 9552513778 01/06/1984
128 D/1507 RAJENDRA B BABAR 9850831507 26/03/1982
129 PN/1684 VITTHAL B DHADHAVAD 8805330303 05/11/1986
130 D/1688 SANJAY R CHODAHRI 9552111688 25/06/1958
131 D/1675 MANISHA Y GAIKWAD 9763053953 01/06/1960
132 D/1677 RESHMA A THORAT 9421788252 01/06/1966
133 D/1502 S B JADHAV 9850202854 01/06/1966
134 D/1499 K U SHELAKE 8805020245 15/07/1975
135 D/1523 S Y SURVE 9175040080 01/06/1984
136 PN/1687 MANOHAR P MAULE 9821816866 26/03/1982
137 D/1518 SAMADHAN S GHUGE 8805020298 05/11/1986
138 D/1468 MALLIKARJUN S TALWAR 9922620755 25/06/1958
139 D/1305 VIDHAYASAGAR S MOHITE 9421032244 01/06/1960
140 D/641 AKTAR BABULAL PATEL 8308890641 01/06/1966
141 D/280 IFLAK A RAJAK NAIKWADI 9823211183 15/07/1975
142 D/1612 NITIN BABAJI JADHAV 9604789396 01/06/1984
143 D/1844 DALAVE B K 8793697230 26/03/1982
144 D/1846 NANWARE Y H 9175979198 05/11/1986
145 D/1859 MALI S S 9604109143 25/06/1958


Vijapur Naka Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
1 ASI Kisan Gangaram Patil 9922396824 15/05/1989
2 ASI Kashinath Shivanna Mali 9403921289 06/08/1985
3 ASI Bulbhim Bapurao Gapat 9823471715 08/08/1978
4 ASI Allam Nawaz Korbu 9765222402 01/06/1966
5 ASI Vitthal Ghalappa Gaikwad 9765960280 15/07/1975
6 ASI Vasant Chintamani Jain 9689891962 01/06/1984
7 ASI Madan Shivlal Gaikwad 9850039880 26/03/1982
8 ASI Dharmpal Narayan Sangale 9527007111 05/11/1986
9 ASI Raghunath Shankar Tarware 9765194257 25/06/1958
10 ASI Dattatraya Vitthal Kambale 9822455015 01/06/1960
11 HC/1037 Kisan Tippanna Rathod 9823221037 27/03/1987
12 HC/1054 Ashok Shankar Shahapure 9960426919 01/06/1987
13 HC/149 Sanjeev Sidram Pujari 9011089149 15/05/1989
14 HC/201 Shantaram Yashwant Waghmare 9823173201 06/08/1985
15 HC/211 Gurappa Shavrappa Birajdar 9766362032 08/08/1978
16 HC/247 Rajshekhar Tukaram Koli 9763935378 01/06/1966
17 HC/393 SAVITA SURESH KALE 7774985746 15/07/1975
18 HC/414 Alka Surykant Shipure 9923106901 01/06/1984
19 HC/998 HANUMANTRAO NAGAPPA BADOLE 9823499556 26/03/1982
20 HC/747 Ganesh Tulshiram Shinde 9823715878 05/11/1986
21 HC/146 Bharat Tatya Patil 9823718847 25/06/1958
22 HC/822 Jahangir Ibrahim Shaikh 9923443387 01/06/1960
23 HC/424 IMBRAHIM M. PATEL 7722005424 01/06/1966
24 HC/573 SARTAJ M.SARIF SHAIKH 8323874021 15/07/1975
25 HC/1124 SANJAY EKNATH  MOTE 9823161124 01/06/1984
26 HC/426 VILAS GOVIND RATOD 8605426426 26/03/1982
27 HC/1045 NAGNATH KISAN BHOSALE 9823662555 05/11/1986
28 HC989 ASHOK TUKARAM GAIKWAD 7745013989 25/06/1958
29 HC/164 UMESH GAJANAN PAWAR 9923222229 01/06/1960
30 HC/172 CHIDAND TUKARAM GURAV 9923971321 27/03/1987
31 HC/231 RAJKUMAR BABURAO SHRIMAN 9890865515 01/06/1987
32 HC/97 Mahalappa Devaru HelAVI 9673813203 15/05/1989
33 PN/1099 DEVIDAS MOHON VALAMIKI 8605151099 06/08/1985
34 PN/1092 PADAMANAND LAXMIN CHANGARPALLU 9922936091 08/08/1978
35 WPN/868 SANGITA LAHU LONDHE 9823055868 01/06/1960
36 PN/50 DILIPKUMAR M BHALSHANKAR 9860115614 27/03/1987
37 PN/1057 Tajuddin Abdul Shaikh 9822957052 01/06/1987
38 PN/1141 Shashikant Shahu Chavan 9823567897 15/05/1989
39 HC/1149 Madhav Trimbak Bugad 9823041149 06/08/1985
40 PN/1165 Hussain Moulasso Shaikh 9923761184 08/08/1978
41 PN/1171 Nagnath Gurubal Birajdar 9011507192 01/06/1966
42 PN/1229 Somanath Nagnath Chougule 9923406229 15/07/1975
43 PN/1232 Pravin Chandrakant Chunge 9850618007 20/05/1971
44 PN/1236 Atul Namdev Kshirsagar 9850442838 07/06/1967
45 PN/1245 Shahir Bharat Jadhav 9552511784 15/05/1989
46 PN/163 Vishnu Sidram Jadhav 9011904004 06/08/1985
47 PN/1689 Prakash Mharu PAWAR 9028600323 08/08/1978
48 PN/1690 VittL  Ramesh Khaire 9404342989 01/06/1966
49 PN/1694 Nilesh Sitaram Bhoye 7350000727 15/07/1975
50 PN/1695 Kailas Ramchandra Mahale 8888847387 01/06/1984
51 PN/1696 Suresh Ramdas Bhalekar 9552550224 26/03/1982
52 PN/1697 Pandurang Gangaram Bhomale 7276342083 05/11/1986
53 PN/1698 Nehru Kamu Kokani 8605888199 25/06/1958
54 PN/256 Prabhakar Zumbar Dede 8805678777 01/06/1960
55 PN/298 Sandip Sukhadeo Jawale 9823991761 27/03/1987
56 PN/357 Dipali Parmeshor Mali 9923245357 01/06/1987
57 PN/36 Sudhir Ramesh Shinde 9637011669 15/05/1989
58 PN/365 Anita Ashok Chavan 8605933417 06/08/1985
59 PN/459 Ratnmala Dadasaheb Vasekar 9158719428 08/08/1978
60 PN/46 Suryakant Pandurang Mali 9823783746 01/06/1966
61 PN/471 Dattatraya Shivaji Pol 9922114961 15/07/1975
62 PN/499 Vaijinath Ramchandra Gote 9623439499 01/06/1984
63 PN/525 Shahajhan Ahamad Mulani 9823038525 26/03/1982
64 PN/544 Amol Bharat Khatmode 9922441555 05/11/1986
65 PN/59 Mukund Pomu Chavan 9975901408 25/06/1958
66 PN/790 Sunita Dhanraj Mane 9823299790 01/06/1960
67 PN/974 Sanjay Bhagwan Sarje 9923725974 01/06/1966
68 PN/955 Pyaran Mahibub Nadaf 9881104955 01/06/1966
69 PN/973 Shrirang Shyamrao Kulkarni 9850203344 15/07/1975
70 PN/866 Sindhu Vishwantah Thorat 9823226506 01/06/1984
71 WPN/879 SUJATA HANMANT PAWAR 9765885067 26/03/1982
72 PN/125 SANJAY TUKARAM GAIKWAD 9823597595 05/11/1986
73 PN/418 MIRASAB AALLABAKSH SHAIKH 9623924340 25/06/1958
74 PN/651 RAJKUMAR MAHALING PATIL 9764933281 01/06/1960
75 PC/249 GANESH DINGAMBAR GURAO 9764073036 01/06/1966
76 PC/1198 NAJIR MUKABUL MULANI 7350031444 15/07/1975
77 PC/1492 MAHAMUD AKALAKPASH PATILM.A.PATIL 9552551492 01/06/1984
78 PC/1624 MALLINATH NAGAYYA SAWMI 73045255126 26/03/1982
79 PC/1347 TATAYASO SHIVAJI PATIL 9881107749 05/11/1986
80 PC/1623 DNYANESWAR ANKUSH PAWAR 8806330904 25/06/1958
81 PC/1604 VINOD GUSIDDHA HOTAKAR 9822290436 01/06/1960
82 PC/1221 Vicky Subhash Gaikwad 9850005264 27/03/1987
83 PC/1226 Santosh Satyavan Chavan 9921592144 01/06/1987
84 PC/1238 Annasaheb Hanumant Panase 9763817781 15/05/1989
85 PC/1363 Rajani Ragaunath Rajegaonkar 9822841363 06/08/1985
86 PC/1410 Chandrakant Suryakant Kamble 9822130129 08/08/1978
87 PC/1418 Girija Vitthal Koli 9561596040 01/06/1964
88 PC/1430 Urmila Ramesh More 9552508130 23/10/1969
89 PC/1437 Indira Shivajirao Chavan 9175556069 01/06/1978
90 PC/1446 Gajan Dasharat Chendake 9623441446 28/06/1988
91 PC/1467 Shailesh Shrishail Swami 9604993999 20/09/1984
92 PC/1496 Gulabbaba Mohan Kasture 9552523190 20/10/1981
93 PC/1515 Vishal Ambadas Bansode 9922779600 20/05/1971
94 PC/1521 Chetan Badal Pawar 9011432721 07/06/1967
95 PC/1513 Ashok Shankar Sawanji 9011070709 15/05/1989
96 PC/1525 Saifan Saiyedali Kurane 8888847417 06/08/1985
97 PC/1528 Vitthal Tukaram Yalamar 9552155199 08/08/1978
98 PC/1529 Sarafraj Malik Shaikh 9552751124 01/06/1966
99 PC/1593 Priyanka Digambar Mane 9881711593 20/05/1971
100 PC/1680 Laxmibai Hanmantasa Hadimani 7722025086 07/06/1967
101 PC/399 Rahul Dattatry Dudhale 9823252503 15/05/1989
103 PC1679 Ashabai Jagannath Bandagar 9112133315 06/08/1985
104 PC/1504 D.D.KATE 8888404777 08/08/1978
105 PC/403 Sarfraj M Rafik PATEL 842119411 01/06/1966
106 PC/516 Laxmin Dharama Jadhav 9552632063 15/07/1975
107 PC/1731 Parbhakar Ganapati Aadad 9730369782 01/06/1984
108 PC/1771 Sanjay Abhiram Padavi 7840954658 26/03/1982
109 PC/1794 Rafik A.Karim Tamboli 8055464888 05/11/1986
110 PC/1813 Laxman Balabhim Vasekar 9850880318 25/06/1958
111 PC/1835 Umesh Kanifnath Gejage 9823661439 01/06/1960
112 PC/1061 THOMBARE A.A. 9850720724 27/03/1987
113 PC/1194 VARGAL R.N. 9145324064 01/06/1987
114 PC/1843 MALI L.D. 9763638008 15/05/1989
115 PC/1594 WADEKAR K.V. 975916272 06/08/1985
116 PC/1228 KHARE A.B 9527442909 08/08/1978
117 PC/1839 Balaji Utreshvr JADHAV 8380091839 01/06/1966
118 WPC/1665 Vnita Gopal Rote 8888290099 15/07/1975


Salgarwasti Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
1 ASI R.M.KULAKARNI 992336781 20/05/1971
2 ASI Y.S KORABU 8805989807 07/06/1967
3 ASI V.R.NAROTE 8806336407 15/05/1989
4 ASI S.D.GHOLAVE 9850962001 06/08/1985
5 ASI M.A.BIRAJADAR 9975466004 08/08/1978
6 HC/611 D.K.DARADE 9011056201 01/06/1966
7 HC/309 D.B.CHAVAN 9823211309 15/07/1975
8 HC/817 S.L.GAIKWAD 8975751817 01/06/1984
9 HC/95 S.S.KOLE 9823537595 26/03/1982
10 HC/86 A.S.H.MULLA 9011599540 05/11/1986
11 HC/61 A.S.KINAGI 9822978755 25/06/1958
12 HC/559 N.D.RATOD 9960082975 01/06/1960
13 HC/1452 C.S.KOKARE 9767015055 27/03/1987
14 HC/583 V.J.NAIKANAVARE 8237199318 01/06/1987
15 HC/242 C.V.SAKHARE 9923896809 15/05/1989
16 HC/123 G.B.GAIKWAD 9011908653 06/08/1985
17 HC/364 S.B.VASAMALE 9823717396 08/08/1978
18 ASI B.A.VADIKAR 9011056455 01/06/1966
19 HC/561 S.N.MOTE 888157555 15/07/1975
20 HC/263 S.V.MOHOLE 9011099108 01/06/1984
21 HC/1258 S.M.TALAPE 9011908653 26/03/1982
22 PN/87 P.B.KAMBLE 9860905397 05/11/1986
23 PN/108 R.V.LOHAR 9623610744 25/06/1958
24 PN/496 D.S.MAREDDI 9823370717 01/06/1960
25 PN/1142 R.M.BANDAR 9823521142 01/06/1966
26 PN/1575 M.N.BETEKAR 9822611575 15/07/1975
27 PC/1543 A.B.PATIL 9922701122 01/06/1984
28 PN/948 R.S.SHALI 880513699 26/03/1982
29 PN/720 Y.R.SHEKH 8421384801 05/11/1986
30 PN/112 M.J.KHAN 9823979581 25/06/1958
31 PN/1007 A.N.KASTURE 9860564715 01/06/1960
32 PN/45 N.B.GAIKWAD 8605145185 27/03/1987
33 PN/1599 V.N.BARDE 8483803482 01/06/1987
34 PN/1576 J.D.KARBHL 8888857554 15/05/1989
35 PN/408 K.K.SURAVASE 9822240408 06/08/1985
36 PN/156 M.M.SABALE 9923077464 08/08/1978
37 HC/917 V.D.GHUGE 8888917917 01/06/1960
38 PN/1284 S.N.KAZI 9923062715 27/03/1987
39 PN/590 B.H.AURSANG 9764681582 01/06/1987
40 PN/167 B.B.BHINGE 9765726202 15/05/1989
41 WPN/915 A.S.TAMBE 9970686865 06/08/1985
42 PN/1282 G.B.SAKHARE 9881146710 08/08/1978
43 PC/1387 S.D.BABAR 8605588099 01/06/1966
44 PC/1588 N.S.DAVARE 8380081588 15/07/1975
45 PC./1377 V.D.GAJAGHATE 8007482474 20/05/1971
46 WPC/1307 S.S.GHADAGE 9552003401 07/06/1967
47 PC/1509 M.D.JADHAV 9011599125 15/05/1989
48 PC/1253 P.R.JADHAV 8805990509 06/08/1985
49 WPC/505 D.S.JADHAV 7350015016 08/08/1978
50 PC/1570 G.S.JADHAVAR 9011081570 01/06/1966
51 PC/1555 V.C.KALAJE 9689113111 15/07/1975
52 PC/1216 S.S.KIVADE 9923406508 01/06/1984
53 PC/1584 S.A.KAMBLE 8421865187 26/03/1982
54 PC/1522 R.H.BINGARE 9623237050 05/11/1986
55 WPC/1400 S.J.MHETRE 7387386695 25/06/1958
56 PC/1474 U.C.PAWAR 9011046874 01/06/1960
57 PC/1548 A.A.JADHAV 9011080599 27/03/1987
58 PC/1403 M.H.SHIVASHARAN 9657687599 01/06/1987
59 PC/1303 A.S.GAVASANE 9527205000 15/05/1989
60 PN/1701 N.B.SHINDE 8380070755 06/08/1985
61 WPN/1693 S.M.KALE 8857881965 08/08/1978
62 WPC/1681 V.B.CHAVAN 9403483279 01/06/1966
63 WPN/1704 V.S.BHAMBLE 9890788284 15/07/1975
64 PN/1702 D.S.SABLE 9011081702 01/06/1984
65 PC/71 MALI R.N 9423436704 26/03/1982
66 PN/1703 F.G.BAGUL 8308020299 05/11/1986


MIDC Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
1   Suresh Udhav Patil 8605774774 20/05/1971
2   Ambadas Bhimrao Jadhav 9762857384 07/06/1967
3   Pandit Ramchandre Gaikwad   15/05/1989
4   Bharat Shetiba Kshirsagar 9637318067 06/08/1985
5   Prakesh Sahuba Metkari 9860468586 08/08/1978
6   Anil Bhimrao Pawar 9850202812 01/06/1966
7   Sanjeev Jagannath Kharat 9823246870 15/07/1975
8 1457 Ahmed Abdul Gafoor Sayyed 9545517086 01/06/1984
9 63 Ajay Devram Padavi 9822386383 26/03/1982
10 951 Ambadas Devalu Rathod 9860205532 05/11/1986
11 1161 Jayanand Bhimrao Tirth 8888969123 25/06/1958
12 444 Saifan Chandsaheb Jamadar 9823444050 01/06/1960
13 385 Dagadu Rama Rathod 9823720021 27/03/1987
14 541 Shokatali A Vahab Naikwadi 9881608084 01/06/1987
15 480 Mallikarjun Bhimrao Sonar 9970636526 15/05/1989
16 997 Hemant Vithal Kate 9823225997 06/08/1985
17 966 Luthar Madhukar  Ghate 9765902899 08/08/1978
18 1012 Shrirang Ananda Bansode 9763721012 01/06/1966
19 197 Vijaykumar Bhagwan Bhalerao 9422646589 15/07/1975
20 303 Mallikarjun Bhimrao Kharatmal 9823041789 01/06/1984
21 735 Ananda Shankar Rao Mane 9960534047 26/03/1982
22 151 Kadr Badshah Tayyab Ali Mujawar 9823593151 05/11/1986
23 941 Elahi Nasrodhen Mujawar 7385889025 25/06/1958
24 1110 Imam Saipan Inamdar 9158465858 01/06/1960
25 37 Shabbir Mahiboob Tamboli 9823043730 01/06/1966
26 1125 Ravikant Srimant Kale 7722002388 15/07/1975
27 396 Bapurao Bajirao Ghuge 9923400396 01/06/1984
28 323 Ashok Bhaurao Gavit 9822154323 26/03/1982
29 347 Sanjay Pandurang Bamble 8805013893 05/11/1986
30 487 ShasheNarayan Rangnath Kulkarni 9096511655 25/06/1958
31 1441 Bharat Chabu Mali 9673963923 01/06/1960
32 186 Suresh Pandharinath Jadhav 9011063188 27/03/1987
33 578 Shashikant Dattatray Sathe 9823944999 01/06/1987
34 1152 Dhanaji Malhari Surwase 9823211522 15/05/1989
35 865 Seema Appasha Dongritot 9823056865 06/08/1985
36 1172 Sunil Wamanrao Payale 9850436964 08/08/1978
37 1136 Mahibub Gulmahmad Shaikh 9657632032 01/06/1960
38 1151 Nandkishor Anantrao Patil 7350987356 27/03/1987
39 1137 Dilip Uttam Nagtilak 9923112869 01/06/1987
40 1107 Kailas Dattu Kakde 9665418853 15/05/1989
41 1156 Deepak Laxman Bhosale 8087420338 06/08/1985
42 999 Prashant Dattatray Gadade 9823718699 08/08/1978
43 905 Dattatray  Vitthal  Irabatti 9923243905 01/06/1966
44 397 Machindra Manik Jadhav 9823252545 15/07/1975
45 819 Naganath Laxman Lavate 9689693123 20/05/1971
46 849 Deepak Pundalik Jadhav 9595939292 07/06/1967
47 329 Sunita Dhanaji Kadam 9923206329 15/05/1989
48 609 Riyaz Adam Parye 9011949486 06/08/1985
49 671 Sanjay Kashinath Gavasane 9823739576 08/08/1978
50 848 Gajanan Shankerrao Kangiri 9823060848 01/06/1966
51 378 Ashok Vasant Bhore 9881527380 15/07/1975
52 1139 Shahaji Bhagwan Dudhal 8855952526 01/06/1984
53 1129 Deepak Dnyandeo Kavade 9552571129 26/03/1982
54 1115 Hemant Bapurao Manthalkar 9823306115 05/11/1986
55 1131 Rajesh Sunil Mane 9881309430 25/06/1958
56 423 Kiran Devidas Mhetre 8485885283 01/06/1960
57 127 Rakesh Bhimrao Patil 7350127127 27/03/1987
58 502 Sharad Sheserao Ohal 9049889310 01/06/1987
59 483 Kishor Popat Pawar 9689699720 15/05/1989
60 430 Santosh Shivsharan Gavandi 9923101978 06/08/1985
61 1027 Umesh Suhasrao Mane 9823326624 08/08/1978
62 623 Gopichand Gangadhar Udanshiv 9823238124 01/06/1966
63 695 Shannurani Yusuf Inamdar 9923406695 15/07/1975
64 470 Laxman Balbhim Patil 9823341109 01/06/1984
65 468 Sameer Salim Shaikh 7350468468 26/03/1982
66 355 Nilesh Maruti Patil 9763715253 05/11/1986
67 428 Nilesh Vishwas Karbhari 8605428428 25/06/1958
68 548 Santosh Namdeo Papade 8888603100 01/06/1960
69 1706 Shailabai Vijay Khamkar 8624074500 01/06/1966
70 1705 Sunita Kisan Dhonbhare 7774043499 01/06/1966
71 1572 Anna Madhukar Darade 9850551572 15/07/1975
72 1590 Suhas Maruti Chandanshive 9730561149 01/06/1984
73 214 Balu Suryakant Jadhav 8308078777 26/03/1982
74 15 Shobha Sidram Kumbhar 8380075191 05/11/1986
75 617 Jyoti Baburao Kale 9921617445 25/06/1958
76 1411 Sachin Hindvir Jamdade 9552512930 01/06/1960
77 1384 Arjun Dayanand Gaikwad 7588505647 01/06/1966
78 1362 Laxmi Chandrakant {Giram} Bhujbal 9881121362 15/07/1975
79 1432 Megha Suresh Jamdar 9823972172 01/06/1984
80 1314 Vasant Annarao Mane 9923804504 26/03/1982
81 839 Sajid Jahangir Patel 9850995531 05/11/1986
82 1645 Manesh Rajandre Jadhav 9881251645 25/06/1958
83 1327 Vijaykumar Ujwal Honkalas 9011057310 01/06/1960
84 1601 Kunal Rajandre Gaikwad 9881141601 27/03/1987
85 1583 Santosh Dattatray Kamble 9552255355 01/06/1987
86 1520 Ganesh Rajandre Shinde 8805020294 15/05/1989
87 1534 Rohit Prakash Shinde 9922941534 06/08/1985
88 1573 Babasaheb Hanumant Karad 9657710306 08/08/1978
89 1582 Balaji Govind Asade 9765622275 01/06/1964
90 1460 Shantmal Sangappa Kollure 8805989835 23/10/1969
91 1597 Namrata Nagnath Sarvagod 9922991597 01/06/1978
92 1598 Zeenat Jaleel Shaikh 9552706062 28/06/1988
93 1524 Alam Saipan Birajdar 9922969811 20/09/1984
94 1615 Jyoti Maruti Gaikwad 9689260282 20/10/1981
95 1707 Dinesh Shivaji Mane 8484067921 20/05/1971
96 1708 Sachin Laxman Gujare 8888865563 07/06/1967
97 1710 Shashikant  Shatrughan Darade 9673908971 15/05/1989
98 1709 Shobha Dattatray Gram 9823206364 06/08/1985
99 1890 Mahandre Pundalik Bhoye 9422983092 08/08/1978
100 1860 Abasaheb Tukaram Shirgire 9623496320 01/06/1966


Jodbhavi Peth Police Station

SR. No. Bakkal No. Name Mobile No. DOB
1 1618 ARJUN SUHAS BABAN 8888893719 20/05/1971
2 815 ATULE AUDUMBAR GORAKH 9823561556 07/06/1967
3 1219 BATANE   VIJAY        KISAN 9975435001 15/05/1989
4 1065 BHANGE DASHRATHA UDHAV  8805038300 06/08/1985
5 1720 BHISE SHANKAR YADURAO 8411020571 08/08/1978
6 99 BHOSALE JITENDRA RAMHARI 8806700009 1/6/1966
7 935 BHOSALE VIMAL VITHAL 9890832188 15/07/1975
8 1651 BYAIS KANKARSHINGH BABUSINGH 8805941497 01/06/1984
9 1563 CHAMKE MALLIKARJUN NAGANATH  9922339490 26/03/1982
10 26 CHAVAN  SOMNATHA SHANKER  9552553041 05/11/1986
11 267 CHAVAN MANGESH DHAKU 9767068810 25/06/1958
12 1713 DARADE SURYAKANT DATTATRYA 9850345001 01/06/1960
13 1714 DHANURE PANDURANG KERABA 9860628938 27/03/1987
14 853 DHAYGUDE MADHAV LAXMAN 9823041604 01/06/1987
15 733 GAIKWAD NAGANATH KASHINATH  9850680149 15/05/1989
16 1312 GAVALI  SUDARSHAN SUBHASH  8390402792 06/08/1985
17 1596 GAWDE SONAL UTTAM 9011004086 08/08/1978
18 240 GHANTE KAILAS WALMIKI   9552513701 01/06/1966
19 882 GHATE  NITIN DNYANIYAL   9552528448 15/07/1975
20   GURAV HARIBHAU PANDHARINATH 9270133132 01/06/1984
21 370 JADHAV MAYUR RAJENDRA 9689897519 26/03/1982
22 715 JADHAV REVANASIDHA RATANU 9923692715 05/11/1986
23 688 JADHAV SHRIKANT BHIMARAO   9822456434 25/06/1958
24 184 JAGTAP SATISH VIJAYKUMAR 9860848272 01/06/1960
25 679 KADAM CHAYA SHANKAR   9421075569 01/06/1966
26 1560 KALASHETTY GAJANAN SHRIMANT 7774030131 15/07/1975
27 1717 KALE RAVIRAJ SHAM 8888978079 01/06/1984
28 1728 KALE SHEELAVATI BABASAHEB 7744011205 26/03/1982
29   KAMBALE  DHARMARAJ SHAHU 9823589891 05/11/1986
30 1391 KAMBLE  PRAVIN  MOHAN 8806079191 25/06/1958
31 1402 KAMBLE JYOTI KERAPPA 9881291402 01/06/1960
32 562 KANADE NAGANATH SUDHARM 9049245476 27/03/1987
33 1606 KASABE SADANAND ROHIDAS  9765959042 01/06/1987
34 723 KASHID TANAJI VITTAL 8805990723 15/05/1989
35 1557 KATKAR SUNIL SURYKANT 9881323903 06/08/1985
36 1718 KEDAR REMESH PANDURANG 8888882873 08/08/1978
37 1062 KET HARIDAS MARUTI 9765287532 01/06/1960
38 858 KHATKE  SANTOSH UMAKANT 9272413880 27/03/1987
39 1716 KHYADE SAPNA NINGAPPA 9552512893 01/06/1987
40 1617 KOLWALE DATTATRA BABU  9657710432 15/05/1989
41 1167 KOTWAL BABAR ABDUL RAHIMAN 9823226210 06/08/1985
42 1038 KUMBHAR BASAVRAJ GURUSHANTAPPA 7798229791 08/08/1978
43 270 LAMTURE JYOTI NAGANATH 9552561270 01/06/1966
44 384 LATAKE  VARSHA SHRIHARI  9823349332 15/07/1975
45 697 LATE SUNIL SARJERAO 9527056778 20/05/1971
46 1595 MADDI NILOFAR SHOUKATALI 8975762795 07/06/1967
47 661 MANE  SUBHASH SHIVAPPA  9923428661 15/05/1989
48   MANE  VISHNU GANPAT  9765391017 06/08/1985
49 181 MEHER JAYASHRI PANDURANG 9822090181 08/08/1978
50 7 NADAF AKILA YUSUF 9175510870 01/06/1966
51 1451 NAGSHETTI RAJSHEKHAR SANGMESHWAR 9421025792 15/07/1975
52 1553 NALAWADE HANUMANT RAMAHARI 9881121553 01/06/1984
53 419 NAROTE  SHAVRSHIDDHA BHANUDAS   9423068110 26/03/1982
54 1711 NAWALE PARMESHWAR SHRISHAIL 8888882871 05/11/1986
55 42 PALKAR BALASAHEB VISHNU 9823089007 25/06/1958
56 566 PARDESHI  RAJKUMAR RAMPRASAD  9822106535 01/06/1960
57 1317 PARDSESHI AJAY CHANDUSHING 9766833434 27/03/1987
58 1561 PARIT BALESHWAR NARASAPPA 9881591148 01/06/1987
59 648 PATEL ZAKIR HUSEN A AJIJ 9850001797 15/05/1989
60 770 PATIL ABDUL SATTAR MAHIBUB 7507397141 06/08/1985
61 708 PATIL SIDDAPPA BASAWANT 9923263708 08/08/1978
62 864 PAWAR BABU BHAU 9970555330 01/06/1966
63 1079 PAWAR BALBHIM TAYAPPA 9049488489 15/07/1975
64 1088 PAWAR SANJU VITTAL 9823779797 01/06/1984
65 753 PAWAR VINAYAK KRUSHNAJI 8380092753 26/03/1982
66 25 PUJARI LINGRAJ SHUVAPPA 9049545053 05/11/1986
67 17 RAJPUT BHUPENDRA PRATAP  9049285807 25/06/1958
68 345 RATHOD     ASHOK     VITTHAL  9823736345 01/06/1960
69   RATHOD MADHUKAR GONAJI 9764755450 01/06/1966
70 58 RATHOD PRAKASH SHANKAR  9552541058 01/06/1966
71   RATHOD UMAKANT CHIMAJI 9011059820 15/07/1975
72 1559 RAUT ATUL DAGADU 8888863140 01/06/1984
73 1067 RAUT DIPAK SHIVAJI 9923471067 26/03/1982
74 1004 RAWADE AMIT SHRISH 7720003878 05/11/1986
75 1458 SALGAR ADNYANRAO TANAJI  9552526188 25/06/1958
76 1712 SAYYAD SAIPAN MAHAMAD 9881731981 01/06/1960
77 358 SHAIKH ALTAF ABSUL JABBAR 9689939358 01/06/1966
78 813 SHAIKH FARID ABDUL SATTAR 9823575503 15/07/1975
79 1423 SHAIKH HUSEN HASAN 9823414236 01/06/1984
80 159 SHAIKH NAJAKAT ALI ABDUL GANI 9527359833 26/03/1982
81 1585 SHINDE  SATEJ DILIP   8805020221 05/11/1986
82   SHINDE DILIP AMBADAS 9503573680 25/06/1958
83 234 SHIRSAT   BALAJI DATTATRAYA 8975759234 01/06/1960
84 1477 SINARE    RAMESH      ARUN   8805967100 27/03/1987
85 1396 SIRSATE RANJANA PRAKASH 9881131396 01/06/1987
86 615 THENGLE  UDAY  LIMBAJI   9552586615 15/05/1989
87 867 UDGI SOMSHEKHAR SHIBSHRAN 9850311227 06/08/1985
88 932 WAGH REMESH GANPAT 9604727727 08/08/1978
89 1483 WAGHE KASHINATH BHIMAJI   9890353148 01/06/1964